Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden Open de Poort: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten, die plaatsvinden in en rond het gebouw van Open de Poort of die elders georganiseerd worden. Zij gelden voor alle gebruikers en bezoekers van Open de Poort.

1.2 Open de Poort: de locatie voor de activiteiten is gevestigd aan de Moesstraat 20, 9717 JW te Groningen. Het mailadres is: secretariaat@opendepoort.nl.

1.3 Onder activiteiten vallen: cursussen, workshops, lezingen, optredens, vieringen, bijeenkomsten, vergaderingen, individuele sessies, enz.

Activiteiten kunnen openbaar of besloten zijn.

1.4. Gebruikers van Open de Poort zijn: cursusleiders (workshopleiders, docenten, gastsprekers), huurders/individuele zorgaanbieders of particuliere huurders.

1.5 Cursusleider: diegene die een activiteit organiseert in of rond het gebouw aan de Moesstraat 20.

1.6 Bezoekers/derden: cursisten, vrijwilligers, deelnemers, toehoorders, cliënten en gasten van Open de Poort.

1.7 Cursist: is diegene die een activiteit volgt of heeft gevolgd bij Open de Poort.

1.8 Opdrachtgever: is degene die een dienst afneemt van een individuele zorgaanbieder/huurder.

1.9 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per e-mail.

2. Toepassing van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gedaan en overeengekomen door Open de Poort, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaan gebruikers akkoord met deze Algemene voorwaarden van Open de Poort.

2.3 Bij deelname aan een activiteit gaan bezoekers akkoord met deze Algemene voorwaarden van Open de Poort.

2.4 Open de Poort heeft het recht de Algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

2.5 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website opendepoort.nl.

2.6 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit Open de Poort schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in de voorwaarden.

3. Gebruik van ruimte(n) door gebruikers

3.1 De gebruiker dient aanwijzingen van het bestuur van Open de Poort ten aanzien van het gebruik van de ruimte(n) op te volgen.

3.2 De gebruiker dient zich te houden aan het door Open de Poort vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per ruimte(n).

3.3 In de ruimte(n) mag door gebruiker niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Open de Poort.

3.4 Gebruiker dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.

3.5 Gebruiker dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en)aangetroffen.

3.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit bij het bestuur van Open de Poort te worden gemeld.

3.7 Gebruiker is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 4.4 bedoeld te voorkomen.

3.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, ontslaat gebruiker niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Open de Poort te melden en te vergoeden.

3.9 Open de Poort heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van gebruiker, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n)door gebruiker dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

3.10 Gebruiker ziet erop toe dat tijdens het gebruik van de ruimte geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen worden gebruikt, tenzij hiervoor door Open de Poort schriftelijk toestemming is verleend.

3.11 Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan de gebruiker.

3.12 Roken is niet toegestaan in Open de Poort.

3.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of cursus neemt de gebruiker de maatregelen, die Open de Poort noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).

3.14 De voordeur dient te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er geen toezicht is.

3.15 Het is de gebruiker niet toegestaan de ruimte(n) van medegebruikers te betreden of deze te(ver)storen tijdens een activiteit.

3.16 De gebruiker dient ervoor te zorgen dat bezoekers of overige personen geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n) en bij het aanwezig zijn in de keuken of in de tuin. Dit geldt tevens voor het betreden en verlaten van het gebouw.

4. Aansprakelijkheid van gebruikers, bezoekers en Open de Poort

4.1 Open de Poort is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

4.2 Open de Poort draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van gebruikers of bezoekers of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

4.3 Open de Poort behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Open de Poort aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

4.4 Open de Poort is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van gebruikers van de Poort.

4.5 Open de Poort draagt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet, nalatigheid of grove schuld die aan Open de Poort zelf te wijten is.

4.6 Gebruiker dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gebruikte ruimte(n) door of in opdracht van Open de Poort te dulden.

4.7 Open de Poort zal bij uitvoering van deze werkzaamheden, zoals genoemd in 4.6, zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik van de ruimte door de gebruiker.

4.8 Naast bepalingen in de wet of de overeenkomst is de gebruiker gehouden om alle schade te vergoeden die door hem of door derden, voor wie hij aansprakelijk is, wordt veroorzaakt.

4.9 In geval van noodzakelijke reparatie dan wel vervanging van beschadigde onroerende en roerende zaken, ontvangt de gebruiker de factuur met het verzoek deze per direct te voldoen. Onverlet of de verzekering van gebruiker, dan wel van derden al of niet uitgekeerd heeft.

4.10 Open de Poort stelt zich niet aansprakelijk voor gebruik, beschadiging of diefstal van de eigendommen van de gebruiker die deze inbrengt en opslaat. Gebruiker dient zelf duidelijk aan te geven indien wel/geen gebruik toegestaan is en onder welke voorwaarden.

4.11 De gebruiker die een activiteit organiseert is verantwoordelijk en tevens aansprakelijk voor het aanleveren van illustratie en foto’s rekening houdende met de wet “Auteursrecht”.

4.12 Bezoekers die niet onder de aansprakelijkheid van een gebruiker vallen zijn persoonlijk aansprakelijk, indien zij schade toebrengen aan roerende, onroerende zaken of anderszins aan Open de Poort.

4.13 Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

5.Inschrijving en betaling

5.1 Per activiteit staat op de website vermeld waar de inschrijving en betaling plaatsvindt. Dit is bijna altijd bij de cursusleider, slechts een enkele keer bij Open de Poort.

5.2 Na de inschrijving volgt geen bevestiging. Als u zich heeft aangemeld, dan mag u er vanuit gaan dat u staat ingeschreven en dat de cursus of activiteit doorgaat. Als een activiteit niet doorgaat wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

5.3 Betaling vindt plaats bij de organisator/cursusleider.

6. Tarieven

Bij de kosten van de cursussen en activiteiten staan telkens drie bedragen genoemd.

6.1 Tarief R voor mensen met een bijstandsuitkering, alleen AOW en studenten:

tot ca. € 1330,- netto.

6.2 Tarief B is voor mensen met een inkomen rond minimumloon:

tot € 1.900,- netto.

6.3 Tarief A is voor mensen met een hoger inkomen, dus boven € 1.900,- netto.

Vanaf 1 september 2024 gelden nieuwe tarieven:

6.1 Tarief R blijft voor mensen met een bijstandsuitkering, alleen AOW en studenten.

Tarief B voor mensen met een inkomen tot € 2.200,- netto.

Tarief A voor mensen met een inkomen boven € 2.200,- netto.

7. Beëindiging of annulering van een activiteit

7.1 Annulering van deelname aan een activiteit is mogelijk tot uiterlijk twee weken voor aanvang. Daarna bent u het volledige bedrag van de cursus of activiteit verschuldigd. Dit laatste geldt ook als u de cursus voortijdig wilt beëindigen.

7.2 In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk om terugbetaling van een deel van het cursusgeld verzoeken.

7.3 Activiteiten gaan door bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelnemers of door een uitzonderlijke situatie wordt de cursus geannuleerd. In dat geval krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht. De organisator/cursusleider bepaalt hoe dit verder wordt afgehandeld.

8. Ziekte en afmelding

Als u door omstandigheden een activiteit of een deel van een cursus niet kunt volgen kunt u zich afmelden bij de organisator, dit is veelal de cursusleider.

9. Sleutel (gebruiker)

9.1 Indien nodig krijgt de gebruiker een sleutel van Open de Poort.

9.2 Bij verlies van een sleutel wordt € 7,50 in rekening gebracht.

9.3 Bij beëindiging van de relatie levert de gebruiker de sleutel onmiddellijk in bij Open de Poort.

10. Klachten en /of opmerkingen:

Eventuele klachten en/of opmerkingen, worden alleen in behandeling genomen als deze bij het bestuur van Open de Poort ingediend worden. Het emailadres is: bestuur@opendepoort.nl.